آخرین اخبار : 

فراخوان

دانشجویان، پژوهشگران واساتید ارجمند :

نشریه روایت تاریخ  برای رشد وبالندگی در زمینه تاریخ نیازمند یاری شما عزیزان است

با ارسال مقالات خود از این طریق هم به معرفی آثار خود خواهید پرداخت و هم

دانشجویان دیگر را با دستاوردهای خود آشنا خواهید کرد.

برای مشارکت در این زمینه با ایمیل نشریه   info@tarikhravai.ir  در تماس باشید.