صفحه اصلی / همکاران نشریه

همکاران نشریه

 

خدیجه نقی پور فر

رشته تخصصی: دانشجوی دکترای تاریخ ایران باستان


 

شهرزاد کریمی

رشته تخصصی: کارشناس ارشد صنایع دستی

 


 

کبری مقیمی

رشته تخصصی: کارشناس ارشد تاریخ ایران  اسلامی


اسماعیل پهلوان

رشته تخصصی: کارشناس ارشدتاریخ ایران اسلامی


 

سارا حسینی کامکار

رشته تخصصی: کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی


 

آرزو حسنوند

رشته تخصصی: کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی


 

رضا پورحسین

           رشته تخصصی: کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی