صفحه اصلی / هیأت تحریریه

هیأت تحریریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

مریم دخت مجیدی

رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی

پست الکترونیک: majidimaryam 30@yahoo.com


سردبیر

دکتر الهام ملک زاده

استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی


 

مدیر اجرائی

مجتبی ملکی

رشته تخصصی:  تاریخ ایران دوره اسلامی


اعضای هیئت تحریریه

دکتر الهام ملک زاده

استادیار پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

رشته تخصصی: تاریخ ایران دوره اسلامی


 دکتر تورج دریایی

پروفسور دانشگاه کالیفرنیا آمریکا

رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان

 


دکتر پروین ترکمنی آذر

استاد تمام

رشته تخصصی: تاریخ


ویلم فلور

ایران شناس

 


دکتر منصوره اتحادیه(نظام مافی) 

دانشیار

موسس نشر تاریخ ایران

رشته تخصصی : تاریخ


دکتر هوشنگ خسروبیگی

دانشیار

رشته تخصصی: تاریخ


دکتر مژگان اسماعیلی

دانشیار

رشته تخصصی: تاریخ