آخرین اخبار : 

۱-بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دوره فتحعلیشاه ومحمد شاه قاجار/مریم دخت مجیدی

چکیده:
تقسیمات کشوری در ایران یعنی تقسیم کشور به ایالات و ولایات و استانها و شهرستانها و…
می باشد.
این تقسیمات از دیرباز در جامعۀ ایران وجود داشته است. با وجود تمام جا به جایی‌هایی که در
گسترۀ تاریخ در حدود کشور صورت می‌گرفت باز هم پیکرۀ اصلی آن حفظ می‌شد که این پیکره
شامل خراسان و سیستان و آذربایجان وکردستان و… می‌شد.
هر زمان که حاکمی برمنطقه ای تسلط پیدا می‌کرد، به کمک افرادی که در گوشه و کنار کشور
تحت حکومتش بودند بخشهایی را که تحت فرمانروایی داشت، تقطیع می‌کرد.
در دوره قاجار بخصوص در دورۀ فتحعلیشاه وسعت ایالات ، به دلیل امتیازاتی که شاه به حکام
می‌داد،بنا برنظر شاه تغییر می‌کرد که هر کدام از این ایالات به بخشهای متعدد تقسیم می‌شد،
که شامل منطقه،ناحیه، شهر و دهکده بود.
در حقیقت ما در این دوران با حکومت ملوک الطوایفی روبرو هستیم زیرا شاه امتیاز ایالات را به
یکی از بزرگان می داد و او در منطقه خود، با قدرت تمام حکومت می‌کرد.
هدف این پژوهش تقسیمات ایالتی دوره فتحعلیشاه در مقایسه با منابع مختلف و در مقایسه با
تقسیمات ایالتی دوره محمدشاه می باشد.
این پژوهش باروش کتابخانه ای گردآوری شده است.
کلیدواژه:آغا‌محمدخان،ایالات،تقسیمات، فتحعلیشاه، قاجار، محمدشا‌ه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *