آخرین اخبار : 

۱- مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی / دکتر ساسان طهماسبی

چکیده

مهمترین اقدام دولت صفویه گسترش و رسمی کردن تشیع در ایران بود که نه تنها موقعیت دولت

صفویه را تحکیم کرد بلکه علیرغم مواجه با  مشکلات و موانع زیاد نقش مهمی در شکل گیری

هویت ملی ایرانیداشته است ولی تنها عامل نبود بلکه عوامل مهمی دیگری نیز که مهمترین آنها

زبان فارسی ، نام  ایران، سبک لباس پوشیدن و  آرایش چهره در شکل گیری این هویت نقش

داشتند و در نهایت منجر به ظهور یکهویت پایدار برای ملتی شد که نسبت به کشور خود علاقه و

تعصب داشتند.

این پژوهش با بررسی نقش عوامل فوق الذکر به  این سوال پاسخ  خواهد  داد  که مهمترین

مولفه های شکل دهنده هویت ملی ایرانی در دوره صفوی چه بودند و مردم ایران تا چه اندازه

حس ملی گرایی و وطن پرستی داشتند.

واژگان کلیدی :

دولت صفوی، هویت ملی، تشیع، ایران، لباس ایرانی.