نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال اول / چکیده مقاله های شماره دوم، پاییز 1395 / ۲- بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی/دکترمحمودرضا کوه کن ، راضیه صلواتی

۲- بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی/دکترمحمودرضا کوه کن ، راضیه صلواتی

چکیده:

در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی زوایای مختلف اصلاحات ارضی فارس در دوره ی

محمد رضا شاه به این سوال اساسی پاسخ دادهشود که این اصلاحات چه پیامدها و واکنش هایی

در  فارس به دنبال داشته است؟  به نظر می رسد زمانی  که خاندان پهلوی قدرت را  در  ایران به

دست گرفتند جهان غرب در اوج پیشرفت های علمی و  شکوفایی اقتصادی خود  به سر  می برد،

از  این رو ایشان تصمیم گرفتند که ایران  را  تحت تأثیر پیشرفتهای اروپاییان، به ترقی و  کمال

برسانند.

یکی از اقدامات محمدرضا پهلوی طی سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ و در راستای پیمودن راه ترقی و

پیشرفت،اصلاحات ارضی در ایران بود. با توجه به یافته های بدست آمده از این تحقیق می توان به

این نتیجه دست یافت که اصلاحات ارضی در ایران و از جمله درفارس چندان با توفیق همراه نبوده

است. در فارس مخالف های شدیدی با این اصلاحات صورت گرفت که همگی آنها توسط حکومت

 پهلوی سرکوب شد و در واقع چیزی جز تباهی برای مردم ایران و عشایر فارس به دنبال نداشت.

 روش پژوهش در این تحقیق به صورت توصیفی _ تحلیلی بوده و مبتنی برمطالعات کتابخانه ای

می باشد.

واژگان کلیدی: ایران، اصلاحات ارضی، فارس، محمد رضا شاه.

این مطالب را نیز ببینید!

۳- جشن نوروز در دوره ساسانیان وقرون نخستین اسلامی/ کبری مقیمی

چکیده: قرون  نخستين اسلامي یکی از ادوار مهم تاریخ ایران است. ورود عناصر جمیعتی جديد …