نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / چکیده مقاله های شماره اول -تابستان1395 / ۲- بررسی اقتصاد ایران در دوره افشاریه / آسیه ایزدیار

۲- بررسی اقتصاد ایران در دوره افشاریه / آسیه ایزدیار

چکیده:

نادر شاه افشار که توانست با اقدامات نظامی گسترده خود به عرصه سیاست دست یابد، حکومتی

را تشکیل داد که بنیان آن بر ساختار نظامی استوار بود. بنابراین در چنین حکومتی، دیوان سالاری

و انضباط حاکم بر آن فدای مصلحت ارتش شد. سیاست های نظامی نادر در ادامه حکومتش بهای

سنگینی را به همراه داشت که می بایست از جایی تامین شود. در این راستا به منظور تامین این

هزینه ها مالیات سنگینی از اقشار جامعه گرفته شد که این امر باعث تهیدست شدن هر چه بیشتر

اقشار ضعیف گردید. همچنین جواهرات و اقلام گرانبهایی از سرزمین های مفتوحه به ایران منتقل

شد، که یا صرف جنگهای بعدی گردید و یا اینکه در خزانه شخص شاه نگهداری شد و به هیچ وجه به

اقتصاد جامعه تزریق نشد. توجه حکومت، از بخش کشاورزی به بخش ارتش معطوف شد. در نتیجه

اوضاع کشاورزی رو به وخامت نهاد. عدم امنیت داخلی  و ساختار اداری منسجم، منجر به از بین

رفتن بخش بازرگانی گردید که همه این عوامل در مجموع سیر نزولی اقتصاد در دوره افشاریه  را

سبب گردید. لذا در این پژوهش سعی خواهد شد با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به اوضاع

مالیاتی، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم این دوره ، و همچنین اوضاع کشاورزی در این زمان

پرداخته شود.

واژگان کلیدی:

افشاریه، نادرشاه، اقتصاد معیشتی، مالیات، کشاورزی.

این مطالب را نیز ببینید!

۹- نقد علمی نگاره جشن سده در شاهنامه شاه طهماسبی / شهرزاد کریمی

  چکیده:    شاهنامه  را  می توان از جمله کتبی دانست که در تما‌می مکاتب …