آخرین اخبار : 

۳- بررسی وجه تسمیه اصفهان / آناهیتا فرهادی

چکیده:

این مقاله در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که نام اصفهان به چه معناست و از چه روی

برای اشاره به این منطقه جغرافیایی در نظر گرفته شده است. برای  پاسخ  به  این  پرسش

حتی المقدور تمامی فرضیه‌های موجود، گردآوری شده  و  استدلال‌های پشتیبان هریک از این

فرضیه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. این فرضیه‌ها  به ترتیب اسپاه نه، اسب خوان، اصفهان

بن فلوج بن سام بن نوح، آصف‌هان، سپاهان، استه بانان، اسپادانا، اسپهان، سگ و  اسپان

هستند. هر یک از این فرضیه‌ها جداگانه ارزیابی شده‌اند و در نهایت، نگارنده پیشنهاد سگ را

بر دیگر پیشنهادها ترجیح داده است. در نهایت با تکیه بر فرضیه حمزه اصفهانی، از این پیشنهاد

پشتیبانی می‌شود که سپاه و سگ ممکن است همزمان ریشه نام این شهر بوده باشند.

واژگان کلیدی:

اصفهان، اسپهان، اسپادان، جی، یهودیه.