نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال اول / چکیده مقاله های شماره دوم، پاییز 1395 / ۴-بررسی همگرائی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادوارد گری وزیر امورخارجه ا‌نگلستان در ا‌بتدای قرن ۲۰ / دکتر حسین پندار

۴-بررسی همگرائی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادوارد گری وزیر امورخارجه ا‌نگلستان در ا‌بتدای قرن ۲۰ / دکتر حسین پندار

چکیده:    

از میان پیامدهای ناگوار کودتای ۱۹۰۸م در به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران توسط قوای

قزاق، ظهور قشر جدیدی از وکلای متواری مجلس ، برخی آزادیخواهان و  فعّالان سیاسی بنام

تبعیدیان و مهاجران سیاسی ایران،اتّفاقی بود که در سایۀ اقدامات و فعّالیت های سیاسی شان

در خارج از ایران، برای اوّلین بار خروج  از حالت انفعالی و  قرار گرفتن در شرایط مبارزه در قبال

اقدامات استعماری انگلستان در کسب حق تعیین سرنوشت در حیاتسیاسی ایران بدست آمد .

بدون شک بختیاری و  کامیابی تبعیدیان و  مهاجران سیاسی ایران در همکاری  با  مخالفین

انگلیسی دیپلماسی سر ادوارد گری-وزیر امور خارجه – در داخل انگلستان بنابه فراهم کردن

زمینه های همکاری توسط گروه اخیر بهمراه تکاپو و سرسختی شان در بهره از فرصت ها و

منافع مورد نظرشان بود. در حالیکه از یک سو تبعیدیان در خارج از ایران در دو جبهۀ مبارزه با

استبداد صغیر و استعمار انگلستان و البته روسیه می جنگیدند و  در دیگر سو عامل اصلی

در  برانگیختگی مخالفان انگلیسی، تأمین منافع ملی انگلستان بود که در تقابل با روسیه،

دیپلماسی جدید دولت لیبرال بنرمن را به اندازۀ کافی کارآمد نمی‌دانستند و  بدینوسیله

خواستار تغییر آن بودند.

کلمات کلیدی: ادوارد گری، تبعیدیان سیاسی ایران،  قرارداد ۱۹۰۷، کودتای ۱۹۰۸

این مطالب را نیز ببینید!

۲- بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی/دکترمحمودرضا کوه کن ، راضیه صلواتی

چکیده: در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی زوایای مختلف اصلاحات ارضی فارس …