نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال اول / چکیده مقاله های شماره دوم، پاییز 1395 / ۵-جایگاه علم پزشکی در دوره هخامنشیان (برگرفته از متون تاریخی و دینی)/اسماعیل پهلوان

۵-جایگاه علم پزشکی در دوره هخامنشیان (برگرفته از متون تاریخی و دینی)/اسماعیل پهلوان

چکیده:

در پژوهش حاضر ضمن بررسی اطلاعات پزشکی و  جایگاه علم پزشکی در ایران باستان و تاثیر

بسزایی که دین در علم پزشکی دوره هخامنشی ، و همچنین پزشکان بیگانه که اغلب در دربار

سلاطین هخامنشی مشغول بکار بوده اند. با مراجعه به متون دینی تاریخی به پیشه ارزشمند

پزشکی در دوره هخامنشیان پرداخته است. همچنین به نقش مغان و موبدان بعنوان پزشکان

اولیه ایران باستان یاد کرد. در پزشکی ایران باستان، قوانین متقن پزشکی وجود داشته و علم

پزشکی همگام با تمدن آن روزگاران، رشته های مختلف و دستاوردهای متفاوتی داشته است

که از طریق جنگ ها و رفت و آمدهای ایرانیان و یونانیان به تمدن یونان منتقل و به نام آنها شهره

گردید. پزشکی در ایران باستان برپایه پزشکی اوستایی بود که رد پای آنرا می توان در برخی

متون به جای مانده ی پهلوی دنبال کرد ، و از سویی دیگر مراوداتی نیز با سرزمینهای همجوار

ایران از جمله مصر و یونان و روم داشتند. که از آن میتوان به نقش پزشکان یونانی و مصری

در دربار هخامنشیان اشاره کرد. مطالب مربوط  به پزشکی هخامنشیان به طور پراکنده در کتب

دینی از جمله کتابهای سوم دینکرد، وندیداد و اوستا و مورخان یونانی آمده است .

 

کلید واژه: ایران باستان ، هخامنشیان، دینکرد، یونان،  پزشکی

این مطالب را نیز ببینید!

۲- بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی/دکترمحمودرضا کوه کن ، راضیه صلواتی

چکیده: در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی زوایای مختلف اصلاحات ارضی فارس …