آخرین اخبار : 

۶- بررسی سازمان اداری افشاریه / سعید جعفری شاهملکی

چکیده

برای بررسی یک حکومت و آگاهی از ارکان قدرتش، شناخت سازمان اداری آن حکومتالزامیست.

سازمان اداری افشاریه وارث ساخت اداری حکومت های پیشین ایران دوره اسلامی  و  بطور

مشخص دوره صفویه می باشد.  در این دوره شاخصه نظامی گری بر سایر ارکان مسلط شده و

شاه شخصا” بسیاری از امور را زیر نظر داشته است. پویایی و تحرک دربار از شاخصه های این

دوره است؛مناصب زیادی صرفا جنبه تشریفاتی یافته اند؛ بنابراین از پیچیدگی دوره صفویه کاسته

شده و  سازمان اداری این دوره بطور محسوسی رو  به اختصار است. اما با این حال، فعالیت

تعدادی از مناصب و صاحب منصبان، با وجود تغییراتی، از دوره صفویه به دوره افشاریه استمرار

داشته است؛ این مناصب در ایجاد حکومتی متمرکز توسط نادر، موثر و ایفای نقش کرده اند.

حذف بعضی از مناصب کلیدی و محدود ساختن اختیارات سایر مناصب توسط نادر، می تواند یکی

از دلایل فروپاشی سریع حکومت افشاریه پس از قتل وی باشد.

واژگان کلیدی:

افشاریه، دربار، سازمان اداری، صفویه، مناصب، نادرشاه.