نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال اول / چکیده مقاله های شماره دوم، پاییز 1395 / ۶- جنگ طراز و راهبرد حکومتی امیر اسماعیل سامانی در برابر ترکان وآثار ونتایج آن/ دکترصالح پرگاری ، رضا دریکوندی

۶- جنگ طراز و راهبرد حکومتی امیر اسماعیل سامانی در برابر ترکان وآثار ونتایج آن/ دکترصالح پرگاری ، رضا دریکوندی

چکیده:

     ا‌میر اسماعیل سامانی پس از تثبیت پایه های داخلی قدرت خویش تصمیم گرفت برای جلوگیری

از تهاجم ترکان به قلمروش وکسب منافع اقتصادی و مشروعیت مذهبی به قلمرو آنها لشکرکشی

کند در این راستا در سال ۲۸۰ ه.ق در طی یک عملیات نظامی دقیق و حساب شده  توانست شهر

طراز پایتخت ترکان نسطوری مذهب را تصرف کند. اهمیت این پیروزی به خاطر تاثیرات همه

جانبه‌ای است که بر ساختار حکومت سامانی گذ‌اشت. بطوری که علاوه برتثبیت مرزها به رونق

و شکوفاییاقتصادی،مشروعیت بخشی به حکومت سامانی و مسلمان شدن تدریجی ترکان منجر

گشت همچنیناین پیروزی باعث نفوذ ترکان در ساختار حکومت سامانی و قدرت گرفتن تدریجی

آنها شد که مقدماتتشکیل نخستین حکومتهای ترک نژاد را فراهم کرد .

دراین پژوهش سعی خواهد شد با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به توضیح

و تبیین این جنگ و راهبرد حکومتی امیر اسماعیل در برابر آن وآثار ونتایج آن بر ساختار حکومت

سامانی پرداخته شود.

 

کلید واژه ها :ُُ طراز، امیر اسماعیل، ترکان، ماوراءالنهر، سامانیان.

این مطالب را نیز ببینید!

۲- بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی/دکترمحمودرضا کوه کن ، راضیه صلواتی

چکیده: در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی زوایای مختلف اصلاحات ارضی فارس …