آخرین اخبار : 

۷- روابط صفویه با تاتارهای کریمه / لیلا محبی

چکیده:

تاتارهای کریمه بازمانده اولوس جوجی بودند که از قرن نهم هجری زیر سلطه امپراتوری عثمانی

درآمده و در جریان منازعات عثمانیها و صفویه، به عنوان متحد عثمانی ها بارها به آذربایجان و

قفقاز حمله کردند. اوج حملات آنها به ایران در زمان شاه محمد خدابنده بود.

در زمان شاه عباس اول نیز این حملات ادامه یافت، ولی او توانست با برقراری روابط دوستانه

با غازی گرای خان، خان بزرگ تاتارها و ایجاد تفرقه بین آن ها، از حملات ویرانگرشان جلوگیری

کند.

واژگان کلیدی:

 ایران، صفویه، تاتارها، کریمه، عثمانی ها.