صفحه اصلی / صفحه اصلی

صفحه اصلی

چکیده مقاله های شماره پانزدهم

۱-بررسی تطبیقی نماد خورشید و جایگاه آن در تاریخ اندیشه ایران: آمنه اصغریان، فاطمه رستمی ۲-پژوهشی پیرامون گفتمان قدرت در تکوین تاریخ: محمد زهدی، اصغر کفشچیان مقدم ۳-نوگرایی مسلمانان روسیه در آستانه سده بیستم: کلثوم عابدی ۴-جستاری بر نقش روشنفکران ایرانی در طرح حقوق زنان طی دوره قاجار تا پیش …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره سیزدهم و چهاردهم

۱-چالش‌های اقلیت‌های دینی در دوره انتقال: آمنه شاهمرادی ۲-واقعیت‌هايی در باره قحطی سال ۱۳۳۶ق در ایران: منصوره کریمی قهی ۳-جایگاه موسیقی در زندگی قوم بختیاری: اعظم فولادی ۴-تشکیل نیروی دریایی ایران؛ تعامل بین مجلس و رضاشاه: فاطمه نجفی ۵-کاشی‏کاری دوره تیموری: زهره رحیم پور

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره دوازدهم

۱-بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دوره فتحعلیشاه ومحمد شاه قاجار: مریم دخت مجیدی ۲-بررسی عملکرد کمپانی های خارجی و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی خلیج فارس در دوره صفویه: طیبه ادریسی ۳-حکمرانی خوب در اندیشه اندیشمندان عصر سلجوقی: مجتبی ملکی ۴-بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه: سیما سلحشور

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره یازدهم

۱-جوک‌کاری امروز و مرجوک قاجاری: سجاد هجری ۲-مروری کوتاه بر نقاشی قاجار و معرفی نسخۀ جُنگ بیاض قاجاری محفوظ در موزۀ هنرهایی تزئینی: نگین آقالویی ۳-راههای تجاری جنوبی _ شمالی در حکومت سلجوقیان کرمان: مسعود دادبخش ۴-افغانستان و تحولات سیاسی سیستان در قرن نوزدهم: علیرضا ضابطی

مشاهده بیشتر »