نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / شماره شانزده و هفده-بهار و تابستان 1399 (صفحه 3)

شماره شانزده و هفده-بهار و تابستان 1399

9-مروری بر شیوه‌های آشنایی ایرانیان با تمدن‌نوین اروپا در دورۀ ناصری و مظفری/ریحانه حمیدی*

چکیده: آشنایی ایرانیان با اروپاییان و تمدن جدید اروپایی قبل از تشکیل سلسلۀ قاجار صورت گرفته بود، ولی از آنجا که تماس و برخوردها موردی و یک جانبه( حضور اروپاییان در ایران) بود، لین شناخت بسیار محدود و کم دامنه بوده و تأثیر ژرفی بر نهادهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و …

مشاهده بیشتر »