شماره اول-تابستان1395

چکیده مقاله های شماره اول

۱-مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی: دکتر ساسان طهماسبی ۲-بررسی اقتصاد ایران در دوره افشاریه: آسیه ایزدیار ۳-بررسی وجه تسمیه اصفهان: آناهیتا فرهادی ۴-بررسی مقامات و مناصب روحانیون در دورۀ قاجاریه با تاکید بر منابع: مریم دخت مجیدی ۵-بررسی علل و پیامدهای گسترش فحشا در دوره …

مشاهده بیشتر »