شماره دوم، پاییز 1395

چکیده مقاله های شماره دوم

۱-پیشه ورانِ شاعر در روزگار تیموریان:     دکتر یزدان فرخی ۲-بررسی اصلاحات ارضی فارس در دوره محمد رضا شاه پهلوی: راضیه صلواتی، دکتر محمودرضا کوه کن ۳-جشن نوروز در دوره ساسانیان وقرون نخستین اسلامی: کبری مقیمی ۴-بررسی همگرائی تبعیدیان ایرا‌نی و مخا‌لفان انگلیسی دیپلماسی ادواردگری: دکتر حسین پندار ۵-جایگاه …

مشاهده بیشتر »