شماره سوم- زمستان 1395

چکیده مقاله های شماره سوم

۱-بررسی نخست وزیری دوره اول قوام السلطنه: دکتر سید صاحب برزین، محمد ذوقی ۲-پنجاه و سه نفر و زمینه های تشکیل آن: پروانه گودرزی ۳-زمینه های وقوع جنگ چالدران و دلایل شکست صفویان با تکیه بر اسناد: دکتر حسن رازنهان، رضا دریکوندی، عصمت بلوچ زهی، حمید بیرانوند ۴-بررسی نمادهای سیاسی- …

مشاهده بیشتر »