شماره ششم- پاییز1396

چکیده مقاله های شماره ششم

۱-نگرشی بر علم نجوم و ساخت رصدخانه: محمدحسن بیگی، فرهاد صبوری فر ۲-عکاسان ایتالیایی در ایران: نویسندگان:ماریا فرانچسکا بونه­تی، آلبرتو پرندی مترجم: مصطفی لعل شاطری ۳-مقایسه گزارش تتوی در رابطه با سلجوقیان با گزارش نیشابوری و راوندی بعدازحمله مغول: آرزو حسن وند ۴-بررسی وضعیت فرهنگ وتوسعه سیاسی سیستان در دروان …

مشاهده بیشتر »