صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال دوم / شماره هفتم- زمستان 1396

شماره هفتم- زمستان 1396

چکیده مقاله های شماره هفتم

۱-رونق صنعت گردشگری و تأثیرات مثبت و منفی آن بر بافت سنتی شهر یزد با تأکید بر مسجدجامع از منظر راهنمایان گردشگری زینب ملک ثابت ۲-کلیسای تادئوس مقدس و جایگاه آن در گردشگری داخلی پطروس واردانیان ۳-برنامه رفاه اجتماعی در دوره پهلوی دوم درخشان نوری ۴-روند قانونی شدن تساهل و …

مشاهده بیشتر »