صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال دوم / شماره پنجم-تابستان 1396

شماره پنجم-تابستان 1396

چکیده مقاله های شماره پنجم

۱-بررسی کارنامۀ بنیاد فرهنگ ایران در عرصۀ انتشار منابع تاریخی و جغرافیایی: انیس سجادی ۲-سیمای باستانی قفقاز در سفرنامه های خارجی عهد ناصری: فاطمه میراحمدیان ۳-نظام قضایی در عصر ناصری با تاکید بر صندوق عدالت و کارکرد آن: رضا پورحسین چراغی ۴-دوگانگی، آموزه اجتماعی-فرهنگی در اوستا: زهرا آذرنیوش ۵-بررسی مقامات …

مشاهده بیشتر »