سال سوم

چکیده مقاله های شماره دوازدهم

۱-بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دوره فتحعلیشاه ومحمد شاه قاجار: مریم دخت مجیدی ۲-بررسی عملکرد کمپانی های خارجی و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی خلیج فارس در دوره صفویه: طیبه ادریسی ۳-حکمرانی خوب در اندیشه اندیشمندان عصر سلجوقی: مجتبی ملکی ۴-بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه: سیما سلحشور

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره یازدهم

۱-جوک‌کاری امروز و مرجوک قاجاری: سجاد هجری ۲-مروری کوتاه بر نقاشی قاجار و معرفی نسخۀ جُنگ بیاض قاجاری محفوظ در موزۀ هنرهایی تزئینی: نگین آقالویی ۳-راههای تجاری جنوبی _ شمالی در حکومت سلجوقیان کرمان: مسعود دادبخش ۴-افغانستان و تحولات سیاسی سیستان در قرن نوزدهم: علیرضا ضابطی

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره دهم

۱-سنت و مدرنیته در آینۀ روزنامه های دانش و شکوفه: گلرنگ خدیوی ۲-ضرورت تاریخی در اندیشه خلیل ملکی: احمد معصومی ۳-تاثیر فرهنگستان ایران و تحول واژگان بر نظامنامه مجازات مرتکبین قاچاق: زهرا شریف کاظمی ۴-دانش بومی و اخلاق زیست محیطی در میان عشایر ایل سنگسری: نادر آقاسیدجواد اسلام ۵-بررسی تطبیقی …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره نهم

۱-،روند تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک ) رژیم پهلوی: فائزه توکلی ۲-عوامل کاهش موقعیت اجتماعی امیرالمؤمنین(ع) پس ازرحلت پیامبر(ص): نعیمه شفاعتی مراد، مهدی مردانی(گلستانی) ۳-کاربری عمارت چهلستون به روایت اسناد تاریخی: سمانه عسگری ۴-محمد شفیع تبریزی(نسّاخ برجسته ی قرن ۱۳ هـ . ق): صابر صفایی ۵-بررسی «مسئله حجاب» در …

مشاهده بیشتر »