صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال سوم / شماره دوازدهم-بهار1398

شماره دوازدهم-بهار1398

چکیده مقاله های شماره دوازدهم

۱-بررسی تغییرات تقسیمات ایالتی در ایران دوره فتحعلیشاه ومحمد شاه قاجار: مریم دخت مجیدی ۲-بررسی عملکرد کمپانی های خارجی و تأثیر آن بر اوضاع اقتصادی خلیج فارس در دوره صفویه: طیبه ادریسی ۳-حکمرانی خوب در اندیشه اندیشمندان عصر سلجوقی: مجتبی ملکی ۴-بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه: سیما سلحشور

مشاهده بیشتر »