صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال سوم / شماره یازدهم-زمستان1397

شماره یازدهم-زمستان1397

چکیده مقاله های شماره یازدهم

۱-جوک‌کاری امروز و مرجوک قاجاری: سجاد هجری ۲-مروری کوتاه بر نقاشی قاجار و معرفی نسخۀ جُنگ بیاض قاجاری محفوظ در موزۀ هنرهایی تزئینی: نگین آقالویی ۳-راههای تجاری جنوبی _ شمالی در حکومت سلجوقیان کرمان: مسعود دادبخش ۴-افغانستان و تحولات سیاسی سیستان در قرن نوزدهم: علیرضا ضابطی

مشاهده بیشتر »