نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال سوم / چکیده مقاله های شماره دهم-پاییز1397

چکیده مقاله های شماره دهم-پاییز1397

۱-سنت و مدرنیته در آینۀ روزنامه های دانش و شکوفه/ گلرنگ خدیوی 

  چکیده: مطبوعات، ارگان ارتباطی مهمی هستند که در هنگام غیبت احزاب سیاسی یک کشورنقش پراهمیتی ایفا می‌کنند زیرا مطبوعات بیان کننده شرایط موجود اجتماعی‌و زمینۀ اصلاح ونوآوری جامعه را فراهم می نمایند. در اوایل قرن بیستم، در ایران مطبوعات محملی برای روشنفکران بودند تا در لوای آن اهداف انقلابی …

مشاهده بیشتر »

۲-ضرورت تاریخی در اندیشه خلیل ملکی/احمد معصومی

  چکیده:  این مقاله با عنوان«ضرورت تاریخی در اندیشه خلیل ملکی» به شرح و بررسی جایگاه اصل ضرورت در اندیشه خلیل ملکی در مقام یک اندیشمند می­ پردازد. خلیل ملکی (۱۲۸۰تبریز-۱۳۴۸تهران) از سیاستمدران و اندیشمندان معاصر ایرانی است که در چارچوب اندیشه چپ مارکسیستی و بر پایه اصل ضرورت تاریخی …

مشاهده بیشتر »

۳-تاثیر فرهنگستان ایران و تحول واژگان بر نظامنامه مجازات مرتکبین قاچاق(مطالعه موردی: نظامنامه های مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه سال  ۱۳۱۲  و ۱۴ خرداد ماه سال ۱۳۱۹)/ زهرا شریف کاظمی

چکیده: قبل از ظهور رضاشاه و در جریان آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب، احتیاج به واژگان جدید احساس گردید اما اقدام اساسی در این خصوص بعد از کودتای ۱۲۹۹ش بود که به منصه ظهور رسید. لذا در این جهت سازمانی به نام «فرهنگستان ایران» در سال ۱۳۱۴ش تاسیس و …

مشاهده بیشتر »

۴-دانش بومی و اخلاق زیست محیطی در میان عشایر ایل سنگسری(جامعه مورد مطالعه: طایفه فریدونی سنگسری)/ نادر آقاسیدجواد اسلام

 چکیده: امروزه نگرانی­های فراوانی پیرامون بحران­های زیست محیطی وجود دارد که زندگی بشر را تهدید می ­کنند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که ریشه این ویرانی ­های زیست محیطی در تنزل اخلاق زیست محیطی در بهره ­برداران و تولیدکنندگان است. بنابراین آنها احیای اخلاق زیست محیطی در بهره ­برداران …

مشاهده بیشتر »