نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال سوم / چکیده مقاله های شماره یازدهم-زمستان1397

چکیده مقاله های شماره یازدهم-زمستان1397

۱-جوک‌کاری امروز و مرجوک قاجاری / سجاد هجری

چکیده: «جوک‌کاری» و «مرجوک» دو نام است که پیوندشان با چوب و پربسامد بودنشان در شیراز، «ویلم فلور»، ایران‌شناس هلندی، را بر آن داشته که در مقاله‌ی یگانه‌ی «جوک‌کاری یا نقاشی روی چوب دردوره‌ی قاجار»به نادرست، آن دو را فرنام هنری واحد بداند؛ ولی گوناگون‌اند و به دو هنر متفاوت …

مشاهده بیشتر »

۲- مروری کوتاه بر نقاشی قاجار و معرفی نسخۀ جُنگ بیاض قاجاری محفوظ در موزۀ هنرهایی تزئینی/ نگین آقالویی

چکیده: با رخداد تحولات گستردۀ اجتماعی در دورۀ قاجار، فصلی تازه بر سنت نقاشی ایران گشوده شد. حمایت دربار در فراگیری شیوه‌ها و عناصر هنر فرنگی در راستای همگامی با اروپا، سرچشمۀ تغییراتی بنیادین در نقاشی شد.شیوه‌های نوینی نظیر پیکرنگاری درباری در نقاشی به وجود آمد، شیوه‌های نقاشی زیرلاکی و …

مشاهده بیشتر »

۳-راههای تجاری جنوبی _ شمالی در حکومت سلجوقیان کرمان/ مسعود دادبخش

چکیده: در دوره حکومت سلجوقیان تجارت در ایران رونق زیادی پیدا کرده و بنادر و شهرهای حوزه خلیج فارس،که پل ارتباطی تجارت ایران و منطقه را تشکیل می دادند اهمیت زیادی یافتند. این بنادر و شهرها در اختیار حکام سلجوقی کرمان قرار داشتند، که در دل حکومت اصلی، حکومتی نیمه …

مشاهده بیشتر »

۴-افغانستان و تحولات سیاسی سیستان در قرن نوزدهم/ علیرضا ضابطی

چکیده: مرزهاي خاوري ایران حاصل بازي بزرگ قرن نوزدهم میان دو امپراتورامپریالیستی روس و هند بریتانیا و برخورد دو قدرت هند بریتانیا و ایران است که منجر به تقسیم خراسان بزرگ، سیستان بزرگ و بلوچستان بزرگ شد. تاریخ افغانستان و ایران تا دوره نادر شاه مشابه بوده است. در سال …

مشاهده بیشتر »