سال چهارم

چکیده مقاله های شماره پانزدهم

۱-بررسی تطبیقی نماد خورشید و جایگاه آن در تاریخ اندیشه ایران: آمنه اصغریان، فاطمه رستمی ۲-پژوهشی پیرامون گفتمان قدرت در تکوین تاریخ: محمد زهدی، اصغر کفشچیان مقدم ۳-نوگرایی مسلمانان روسیه در آستانه سده بیستم: کلثوم عابدی ۴-جستاری بر نقش روشنفکران ایرانی در طرح حقوق زنان طی دوره قاجار تا پیش …

مشاهده بیشتر »

چکیده مقاله های شماره سیزدهم و چهاردهم

۱-چالش‌های اقلیت‌های دینی در دوره انتقال: آمنه شاهمرادی ۲-واقعیت‌هايی در باره قحطی سال ۱۳۳۶ق در ایران: منصوره کریمی قهی ۳-جایگاه موسیقی در زندگی قوم بختیاری: اعظم فولادی ۴-تشکیل نیروی دریایی ایران؛ تعامل بین مجلس و رضاشاه: فاطمه نجفی ۵-کاشی‏کاری دوره تیموری: زهره رحیم پور

مشاهده بیشتر »