صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال چهارم / شماره سیزده و چهارده-تابستان و پاییز 1398

شماره سیزده و چهارده-تابستان و پاییز 1398

چکیده مقاله های شماره سیزدهم و چهاردهم

۱-چالش‌های اقلیت‌های دینی در دوره انتقال: آمنه شاهمرادی ۲-واقعیت‌هايی در باره قحطی سال ۱۳۳۶ق در ایران: منصوره کریمی قهی ۳-جایگاه موسیقی در زندگی قوم بختیاری: اعظم فولادی ۴-تشکیل نیروی دریایی ایران؛ تعامل بین مجلس و رضاشاه: فاطمه نجفی ۵-کاشی‏کاری دوره تیموری: زهره رحیم پور

مشاهده بیشتر »