صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / سال چهارم / شماره پانزدهم- زمستان 1398

شماره پانزدهم- زمستان 1398

چکیده مقاله های شماره پانزدهم

۱-بررسی تطبیقی نماد خورشید و جایگاه آن در تاریخ اندیشه ایران: آمنه اصغریان، فاطمه رستمی ۲-پژوهشی پیرامون گفتمان قدرت در تکوین تاریخ: محمد زهدی، اصغر کفشچیان مقدم ۳-نوگرایی مسلمانان روسیه در آستانه سده بیستم: کلثوم عابدی ۴-جستاری بر نقش روشنفکران ایرانی در طرح حقوق زنان طی دوره قاجار تا پیش …

مشاهده بیشتر »