صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره دهم-پاییز1397

شماره دهم-پاییز1397

1-سنت و مدرنیته در آینۀ روزنامه های دانش و شکوفه/ گلرنگ خدیوی*

چکیده: مطبوعات، ارگان ارتباطی مهمی هستند که در هنگام غیبت احزاب سیاسی یک کشور نقش پراهمیتی ایفا می‌کنند زیرا مطبوعات بیان کننده شرایط موجود اجتماعی‌ و زمینۀ اصلاح و نوآوری جامعه را فراهم می نمایند. در اوایل قرن بیستم، در ایران مطبوعات محملی برای روشنفکران بودند تا در لوای آن …

مشاهده بیشتر »

2-ضرورت تاریخی در اندیشه خلیل ملکی / احمد معصومی*

چکیده: این مقاله با عنوان«ضرورت تاریخی در اندیشه خلیل ملکی» به شرح و بررسی جایگاه اصل ضرورت در اندیشه خلیل ملکی در مقام یک اندیشمند می‌پردازد. خلیل ملکی (1280تبریز-1348 تهران) از سیاستمدران و اندیشمندان معاصر ایرانی است که در چارچوب اندیشه چپ مارکسیستی و بر پایه اصل ضرورت تاریخی به …

مشاهده بیشتر »

3- تاثیر فرهنگستان ایران و تحول واژگان بر نظامنامه مجازات مرتکبین قاچاق مطالعه موردی: نظامنامه های مجازات مرتکبین قاچاق(مصوب 29 اسفند ماه سال 1312 و 14 خرداد ماه سال 1319)/ زهرا شریف کاظمی

چکیده: قبل از ظهور رضاشاه و در جریان آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب، احتیاج به واژگان جدید احساس گردید اما اقدام اساسی در این خصوص بعد از کودتای 1299ش بود که به منصه ظهور رسید. لذا در این جهت سازمانی به نام «فرهنگستان ایران» در سال 1314ش تاسیس و …

مشاهده بیشتر »

4-دانش بومی و اخلاق زیست محیطی در میان عشایر ایل سنگسری (جامعه مورد مطالعه: طایفه فریدونی سنگسری) / نادر آقاسیدجواداسلام*

چکیده: امروزه نگرانی‌های فراوانی پیرامون بحران‌های زیست محیطی وجود دارد که زندگی بشر را تهدید می‌کنند. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که ریشه این ویرانی‌های زیست محیطی در تنزل اخلاق زیست محیطی در بهره‌برداران و تولیدکنندگان است.بنابراین آنها احیای اخلاق زیست محیطی در بهره‌برداران را راهکار تقویت رفتار زیست …

مشاهده بیشتر »