صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره یازدهم-زمستان1397

شماره یازدهم-زمستان1397

3-نوگرایی مسلمانان روسیه در آستانه سده بیستم معمای مدرنیته و روسی سازی / کلثوم عابدی*

چکیده: نوگرایی به عنوان یک پدیده غربی و اروپایی از سده پانزدهم به بعد آثار مهمی بر سایر ممالک و جوامع داشته و واکنش های متفاوتی در این جوامع پیرامونی ایجاد شده است. روسیه نیز از همان سده های شانزدهم به بعد، در معرض این امر بوده و در مراحلی …

مشاهده بیشتر »

1-جوک‌کاری امروز و مرجوک قاجاری / سجاد هجری*

چکیده: «جوک‌کاری» و «مرجوک» دو نام است که پیوندشان با چوب و پربسامد بودنشان در شیراز، «ویلم فلور»، ایران‌شناس هلندی، را بر آن داشته که در مقاله‌ی یگانه‌ی «جوک‌کاری یا نقاشی روی چوب در دوره‌ی قاجار» به نادرست، آن دو را فرنام هنری واحد بداند؛ ولی گوناگون‌اند و به دو …

مشاهده بیشتر »

2-مروری کوتاه بر نقاشی قاجار و معرفی نسخۀ جُنگ بیاض قاجاری محفوظ در موزۀ هنرهایی تزئینی/ نگین آنالویی*

چکیده: با رخداد تحولات گستردۀ اجتماعی در دورۀ قاجار، فصلی تازه بر سنت نقاشی ایران گشوده شد. حمایت دربار در فراگیری شیوه‌ها و عناصر هنر فرنگی در راستای همگامی با اروپا، سرچشمۀ تغییراتی بنیادین در نقاشی شد. شیوه‌های نوینی نظیر پیکرنگاری درباری در نقاشی به وجود آمد، شیوه‌های نقاشی زیرلاکی …

مشاهده بیشتر »

4-افغانستان و تحولات سیاسی سیستان در قرن نوزدهم / علیرضا ضابطی*

چکیده: مرزهاي خاوري ایران حاصل بازي بزرگ قرن نوزدهم میان دو امپراتورامپریالیستی روس و هند بریتانیا و برخورد دو قدرت هند بریتانیا و ایران است که منجر به تقسیم خراسان بزرگ، سیستان بزرگ و بلوچستان بزرگ شد. تاریخ افغانستان و ایران تا دوره نادر شاه مشابه بوده است. در سال …

مشاهده بیشتر »