نوشته های جدید
صفحه اصلی / فرهنگ اقوام مختلف ایران

فرهنگ اقوام مختلف ایران

6- جنگ طراز و راهبرد حکومتی امیر اسماعیل سامانی در برابر ترکان وآثار ونتایج آن/ رضا دریکوندی*، صالح پرگاری**

چکیده: ا‌میر اسماعیل سامانی پس از تثبیت پایه‌های داخلی قدرت خویش تصمیم گرفت برای جلوگیری از تهاجم ترکان به قلمروش وکسب منافع اقتصادی ومشروعیت مذهبی به قلمرو آنها لشکرکشی کند در این راستا در سال 280 ه.ق در طی یک عملیات نظامی دقیق و حساب شده  توانست شهر طراز پایتخت …

مشاهده بیشتر »