آخرین اخبار : 

 

چکیده مقالات شماره سوم- زمستان 1395

۵- بررسی تاثیر حکمرانی مغول ها بر وضعیت پوشاک در ایران/ دکتر یزدان فرخی،سیدناظرفخری

  چکیده:  مغول ها در دوره حکمرانی خویش در ایران در زمینه های مختلفی از جمله پوشش و سبک لباس، بر جامعه ایران تاثیر گذاشتند. هیات حاکمه و کاربدستان ایشان هنگام ورود به ایران از سبک پوششمتفاوتی برخوردار بودند. از سوی دیگر پیشینه انواع پوشش در ایران به دوران باستان باز می گردد و هم  از تحولات روزگار پس از اسلام تاثیراتی پذیرفته بود، ...