آخرین اخبار : 

 

چکیده مقاله های شماره اول -تابستان1395

۱- مولفه های هویت و وحدت ملی در ایران عصر صفوی / دکتر ساسان طهماسبی

چکیده: مهمترین اقدام دولت صفویه گسترش و رسمی کردن تشیع در ایران بود که نه تنها موقعیت دولت صفویه را تحکیم کرد بلکه علیرغم مواجه با  مشکلات و موانع زیاد نقش مهمی در شکل گیری هویت ملی ایرانی داشته است ولی تنها عامل نبود بلکه عوامل مهمی دیگری نیز که مهمترین آنها زبان فارسی ، نام  ایران، سبک لباس پوشیدن و آرایش چهره در ...

۸- بررسی عملکرد سیاسی صاحب بن عباد / آسیه ایزدیار

  چکیده: صاحب بن عباد یکی از  وزرای قدرتمند دوره آل بویه محسوب می شود. وی وزارت دو تن از امرای بویه ای را بر عهده گرفت و دوره وزارت طولانی را نسبت به سایر وزرای آل بویه، گذراند.  او توانست با کمک و حمایت ابن عمیدوزیر، به وزارت مویدالدوله بویه ای در شاخه جبال منصوب شود. وی که در دوره مویدالدوله تابع و  پشتیبان ...

۹- نقد علمی نگاره جشن سده در شاهنامه شاه طهماسبی / شهرزاد کریمی

  چکیده:    شاهنامه  را  می توان از جمله کتبی دانست که در تما‌می مکاتب نگارگری ایرانی از مهم ترین و پرکاربرد‌‌ترین‌کتابها در زمینه های کتاب آرایی ایرانی به شمار می‌آید. تعداد زیادی شاهنامه مصور در هردوره  نگارگری به جای مانده است، که گویای این ادعاست. در میان شاهنامه هایی که به دستور پادشاهان، در دوره‌های مختلف تدوین و مصور شده، شاهنامه ...

۲- بررسی اقتصاد ایران در دوره افشاریه / آسیه ایزدیار

چکیده: نادر شاه افشار که توانست با اقدامات نظامی گسترده خود به عرصه سیاست دست یابد، حکومتی را تشکیل داد که بنیان آن بر ساختار نظامی استوار بود. بنابراین در چنین حکومتی، دیوان سالاری و انضباط حاکم بر آن فدای مصلحت ارتش شد. سیاست های نظامی نادر در ادامه حکومتش بهای سنگینی را به همراه داشت که می بایست از جایی تامین شود. در ...