آخرین اخبار : 

 

صفحه اصلی

سخن سردبیر-سال دوم- شماره هشتم-بهار۱۳۹۷

روزهای آخر زمستان چنان با شتاب گذشت که گویی دیگر در برابر رسیدن بهار تاب مقاومت نداشتند. دنیا چهره عوض کرد و بوی خوش بهار تمام فضا را پرکرد. شاید ایرانیان تنها ملتی باشند که با این عظمت آمدن بهار را جشن می گیرند حتی مهم نیست که کجای دنیا باشند. ایرانی هر کجای دنیا که باشد دلش با نوروز ...

سخن سردبیر- سال دوم – شماره هفتم – زمستان ۱۳۹۶

از سرمای زمستانی تا انجماد تاریخی! زمستان طبیعت آغاز و انجامی دارد. آغازش نمایان و انجامش هم معلوم است. گاهی هم چون زمستان امسال، از سرما و سختی و نزولات آسمانی کمتر اثری دیده می شود. با این حال هیچ زمستانی نیست که به پایان نرسد و جای خود را به طراوت و تازگی و سبزی بهاری ندهد. اما زمستانی هم هست که گویی ...

سخن سردبیر-سال دوم- شماره ششم- پاییز ۱۳۹۶

گر درختی از خزان بی برگ شد            یا کرخت از سورت سرمای سخت                                                                                       ...

سخن سردبیر-سال دوم- شماره پنجم-تابستان ۱۳۹۶

حرفهای ما هنوز ناتمام ... تا نگاه می کنی: وقت رفتن است بازهم همان حکایت همیشگی! پیش از آنکه با خبر شوی لحظۀ عزیمت تو ناگزیر می شود آی... ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر می شود! ٭                                       ...