آخرین اخبار : 

 

صفحه اصلی

سخن سردبیر- سال دوم – شماره هفتم – زمستان ۱۳۹۶

از سرمای زمستانی تا انجماد تاریخی! زمستان طبیعت آغاز و انجامی دارد. آغازش نمایان و انجامش هم معلوم است. گاهی هم چون زمستان امسال، از سرما و سختی و نزولات آسمانی کمتر اثری دیده می شود. با این حال هیچ زمستانی نیست که به پایان نرسد و جای خود را به طراوت و تازگی و سبزی بهاری ندهد. اما زمستانی هم هست که گویی ...

سخن سردبیر-سال دوم- شماره ششم- پاییز ۱۳۹۶

گر درختی از خزان بی برگ شد            یا کرخت از سورت سرمای سخت                                                                                       ...

سخن سردبیر-سال دوم- شماره پنجم-تابستان ۱۳۹۶

حرفهای ما هنوز ناتمام ... تا نگاه می کنی: وقت رفتن است بازهم همان حکایت همیشگی! پیش از آنکه با خبر شوی لحظۀ عزیمت تو ناگزیر می شود آی... ای دریغ و حسرت همیشگی ناگهان چقدر زود دیر می شود! ٭                                       ...