آخرین اخبار : 

۴-بررسی وضعیت فرهنگ وتوسعه سیاسی سیستان در دروان قبل و بعد از انقلاب اسلامی/ پرویز رضا میرلطفی، حبیب الله جوان سیامردی/مصطفی منصور بستانی

چکیده:

    امروزه بحث توسعه سیاسی از مباحث عمده جامعه ماست. با نگاهی با تاریخ معاصر در می‌یابیم

با آنکه بحث توسعه سیاسی و به عبارتی ساخت مدرن نظام سیاسی از دوره مشروطه به این طرف

همیشه مطرح بوده اما هنوز جامعه ما نتوانسته به سطوح بالای توسعه یافتگی سیاسی برسد.

رفتارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در نهادهای یک جامعه تثبیت شده‌اند، نقش عظیمی در

فرآیند توسعه‌ی آن جامعه ایفا می‌کنند. بدیهی است که نمی‌توان بدون اعتنا به این مقوله‌ی مهم، به

دنبال ایجاد تغییراتی در ابعاد مختلف جامعه بود؛ چرا که هرگونه تغییرو تحولی درتمامی ابعاد جامعه،

منوط به نوعی پذیرش فرهنگی درجامعه است. بنابراین بدون ایجاد بسترمناسب فرهنگی نمی‌توان

به دنبال تحقق توسعه سیاسی در جامعه بود. هم‌نشینی و تقارن فرهنگ و توسعه فرهنگی، توسعه

در زمینه‌های دیگر را نیز به‌دنبال خواهد داشت؛ مسئله‌ای که باوجود اهمیت و تأثیرگذاری زیاد

آن،کمترموردتوجه قرارگرفته است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی

رابطهفرهنگ با توسعه سیاسی در سیستان در دوران قبل و بعد انقلاب است.

در واقع این تحقیق به دنبالعوامل فرهنگی است که منجربه تاثیر گذاری بر توسعه سیاسی در

سیستان شده است.

چرا که توسعه عرصه‌های گوناگون منطقه بدون توسعه فرهنگ نه می‌تواند مداوم و پایدار باشد،

و نه می‌تواند درجهت خودشکوفایی و تکامل انسانی قرار گیرد.

 واژگان کلیدی: فرهنگ، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، سیستان، انقلاب اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *