نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره سوم- زمستان 1395 (صفحه 2)

شماره سوم- زمستان 1395

5-بررسی تاثیر حکمرانی مغول ها بر وضعیت پوشاک در ایران /دکتریزدان فرخی*   ،سید ناظر فخری**  

 چکیده:    مغول ها در دوره حکمرانی خویش در ایران در زمینه های مختلفی از جمله پوشش و سبک لباس، بر جامعه ایران تاثیر گذاشتند. هیات حاکمه و کاربدستان ایشان هنگام ورود به ایران از سبک پوشش متفاوتی برخوردار بودند. از سوی دیگر پیشینه انواع پوشش در ایران به دوران …

مشاهده بیشتر »