صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها / شماره پنجم-تابستان 1396

شماره پنجم-تابستان 1396

1-بررسی کارنامۀ بنیاد فرهنگ ایران در عرصۀ انتشار منابع تاریخی و جغرافیایی/ انیس سجادی *

چکیده: هرچند تدوین گونه‌های مختلف کتاب‌های تاریخی سنتی ریشه‌دار در تاریخ و فرهنگ ایران است اما انتشار همگانی این آثار تا پیش از ورود صنعت چاپ به ایران عملاً امکان پذیر نبود. واقعیت این است که در ایران نزدیک به یکصدو پنجاه سال پس از ورود صنعت چاپ نخستین گام …

مشاهده بیشتر »

2-سیمای باستانی قفقاز در سفرنامه های خارجی عهد ناصری/ فاطمه میراحمدیان*

چکیده: قفقاز، موزائیک رنگارنگ اقوام که به اعتبار کشفیات باستان‌شناسی به عنوان نخستین خاستگاه بشری در عرصه جهانی شناخته می شود، امروزه کمتر نشانی از پیشینة تمدن چندین هزارسالة خود برچهره دارد. این سرزمین که پس از جدایی از ایران، در دوران تزاری و بعدتر حاکمیت کمونیستی، اکثر مؤلفه‌های هویتی …

مشاهده بیشتر »

3-نظام قضایی در عصر ناصری با تاکید بر صندوق عدالت و کارکرد آن/ رضا پورحسین چراغی*

چکیده: نوشته های تاریخی دوره قاجاریه حکایت از پویایی و تفکر پیرامون اصلاح قوانین و کارآمدی دستگاه قضایی و حکومتی در آن عصر دارد که بواسطه حضور صدراعظم های توانا اما کم تعداد این امر فراز و نشیب فراوانی داشت و به منزل مقصود نرسید. در این سیر تحول گسترده …

مشاهده بیشتر »

4-دوگانگی، آموزه اجتماعی-فرهنگی در اوستا/ زهرا آذرنیوش*

چکیده: دوگانگی یکی از مبحث های اجتماعی برگرفته از اوستاست. متن گات‌‌ها  نشان دهنده تسلط دو نیروی حاکم بر جامعه است که هر دو موجودیت خود را از اهورامزدا می‌گیرند. پیش از زرتشت در جامعه آریایی شاهد کثرت خدایان هستیم اما پس از ظهور زرتشت، اهورامزدا به عنوان خدای واحد …

مشاهده بیشتر »