صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها (صفحه 10)

چکیده مقاله ها

1-جوک‌کاری امروز و مرجوک قاجاری / سجاد هجری*

چکیده: «جوک‌کاری» و «مرجوک» دو نام است که پیوندشان با چوب و پربسامد بودنشان در شیراز، «ویلم فلور»، ایران‌شناس هلندی، را بر آن داشته که در مقاله‌ی یگانه‌ی «جوک‌کاری یا نقاشی روی چوب در دوره‌ی قاجار» به نادرست، آن دو را فرنام هنری واحد بداند؛ ولی گوناگون‌اند و به دو …

مشاهده بیشتر »

2-مروری کوتاه بر نقاشی قاجار و معرفی نسخۀ جُنگ بیاض قاجاری محفوظ در موزۀ هنرهایی تزئینی/ نگین آنالویی*

چکیده: با رخداد تحولات گستردۀ اجتماعی در دورۀ قاجار، فصلی تازه بر سنت نقاشی ایران گشوده شد. حمایت دربار در فراگیری شیوه‌ها و عناصر هنر فرنگی در راستای همگامی با اروپا، سرچشمۀ تغییراتی بنیادین در نقاشی شد. شیوه‌های نوینی نظیر پیکرنگاری درباری در نقاشی به وجود آمد، شیوه‌های نقاشی زیرلاکی …

مشاهده بیشتر »

4-افغانستان و تحولات سیاسی سیستان در قرن نوزدهم / علیرضا ضابطی*

چکیده: مرزهاي خاوري ایران حاصل بازي بزرگ قرن نوزدهم میان دو امپراتورامپریالیستی روس و هند بریتانیا و برخورد دو قدرت هند بریتانیا و ایران است که منجر به تقسیم خراسان بزرگ، سیستان بزرگ و بلوچستان بزرگ شد. تاریخ افغانستان و ایران تا دوره نادر شاه مشابه بوده است. در سال …

مشاهده بیشتر »

1-سنت و مدرنیته در آینۀ روزنامه های دانش و شکوفه/ گلرنگ خدیوی*

چکیده: مطبوعات، ارگان ارتباطی مهمی هستند که در هنگام غیبت احزاب سیاسی یک کشور نقش پراهمیتی ایفا می‌کنند زیرا مطبوعات بیان کننده شرایط موجود اجتماعی‌ و زمینۀ اصلاح و نوآوری جامعه را فراهم می نمایند. در اوایل قرن بیستم، در ایران مطبوعات محملی برای روشنفکران بودند تا در لوای آن …

مشاهده بیشتر »