نوشته های جدید
صفحه اصلی / صفحه اصلی / شماره شانزده و هفده-بهار و تابستان 1399 (صفحه 2)

شماره شانزده و هفده-بهار و تابستان 1399

5-اشغال‌بندر بصره توسط انگلیس و ادعای حاکمیت شیخ خزعل بر بندر بصره/ طیبه ادریسی·

چکیده اتصال به خلیج فارس، واقع شدن بر سر راه‎های تجاری و ارتباطی ایران، عراق، عربستان و شام، بافت جمعیتی و مذهبی بصره و همچنین پیدایش نفت و بدست گرفتن حکومت مرکزی بصره بوسیله ایران و عثمانی و سپس استقلال عراق و تحولات پس از آن و بسیاری از موارد …

مشاهده بیشتر »

6-وقف آموزشی زنان تهران در دوره پهلوی اول (مطالعه موردی موقوفه نگین پرنیا)/ مرضیه افرافر*

چکیده وقف از جمله نهادهای مردمی در ادوار مختلف از جمله دوران اسلامی بوده است که برای افزایش مشارکت اجتماعی در گسترش نيكی‌ها در جامعه مورد استفاده آحاد جامعه قرار گرفته است. شكوفایی و تقویت فرهنگ ایرانی- اسلامی بـه واسـطه ایجاد نهادهای آموزشی و مدارس، مرهون پشتوانه‌های ارزشمندی از قبيل …

مشاهده بیشتر »

7-سیاست های شاه عباس اول صفوی در اعطای تجارت ابریشم به کمپانی هند شرقی هلند/ محمد شهیدی*،فرشته پرخاش**

چکیده ایران به دلیل اینکه در شاه راه تجارت شرق و غرب قرار داشت در دوره صفوی توجه دولت های اروپایی را به خود جلب کرد و در همین راستا آنها به دنبال گرفتن امتیازات انحصاری  تجاری از دولت ایران بودند. وقتی عباس میرزا به عنوان شاه ایران به سلطنت …

مشاهده بیشتر »

8-آسیب شناسی فرایند یاددهی-یادگیری درس تاریخ از دیدگاه‌معلمان‌و‌دانش‌آموزان (مطالعه‌موردی‌دبیرستان‌های دخترانه شهر مبارکه) /سیما سلحشور*

چکیده بهبود کیفیت آموزش تاریخ از جمله اهداف مستمر نظام آموزشی می باشد. لذا آسیب شناسی فراینددهی- یادگیری این درس از دیدگاه معلمان و دانش آموزان در راستای بهبود بخشی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور این پژوهش در راستای آسیب شناسی فرایند یاددهی- یادگیری درس تاریخ دوره …

مشاهده بیشتر »