صفحه اصلی / صفحه اصلی / چکیده مقاله ها (صفحه 5)

چکیده مقاله ها

۳-حکمرانی خوب در اندیشه اندیشمندان عصر سلجوقی/ مجتبی ملکی

چکیده: در عصر سلاجقه صاحبان تفکر چون غزالی، خیام، سهروردی، خواجه نظام الملک طوسی و …؛ در حوزه اندیشه پردازی در عرصه های مختلف علوم تفکر و نظریه در ایران ظهور پیدا کردند و بواسطه ی نقش آفرینی اندیشمندان مذکور، این دوره به یکی از ادوار شاخص در زمینه اندیشه …

مشاهده بیشتر »

۴-بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه/سیما سلحشور

چکیده: هدف از این پژوهش بررسی اختلال های رفتاری شخصیت مظفرالدین شاه و تأثیر این شخصیت بر عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی ایران است. تمام دوره زندگانی انسان چیزی نیست جز یک سیستم تربیت روانی و رفتاری که او را برای مواجه شدن باموضوعات مختلف آماده و مهیامی …

مشاهده بیشتر »

۱-جوک‌کاری امروز و مرجوک قاجاری / سجاد هجری

چکیده: «جوک‌کاری» و «مرجوک» دو نام است که پیوندشان با چوب و پربسامد بودنشان در شیراز، «ویلم فلور»، ایران‌شناس هلندی، را بر آن داشته که در مقاله‌ی یگانه‌ی «جوک‌کاری یا نقاشی روی چوب دردوره‌ی قاجار»به نادرست، آن دو را فرنام هنری واحد بداند؛ ولی گوناگون‌اند و به دو هنر متفاوت …

مشاهده بیشتر »

۲- مروری کوتاه بر نقاشی قاجار و معرفی نسخۀ جُنگ بیاض قاجاری محفوظ در موزۀ هنرهایی تزئینی/ نگین آقالویی

چکیده: با رخداد تحولات گستردۀ اجتماعی در دورۀ قاجار، فصلی تازه بر سنت نقاشی ایران گشوده شد. حمایت دربار در فراگیری شیوه‌ها و عناصر هنر فرنگی در راستای همگامی با اروپا، سرچشمۀ تغییراتی بنیادین در نقاشی شد.شیوه‌های نوینی نظیر پیکرنگاری درباری در نقاشی به وجود آمد، شیوه‌های نقاشی زیرلاکی و …

مشاهده بیشتر »